ЕС трябва да постави по-голям акцент върху агроекологията

ЕС трябва да постави по-голям акцент върху късите вериги на доставка и агроекологията в земеделието, за да опази своето селско стопанство и да го направи по-устойчиво на нови предизвикателства, като например изменението на климата. Агроекологията също е начин да направим храната си по-здравословна. Късите вериги за доставка ще помогнат на по-малките стопанства да увеличат доходите си и да се спре обезлюдяването на селските райони.

За да се реализира агроекологиченият проект в цяла Европа, Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) предлага структуриран многостранен план за действие на регионално, национално и европейско равнище. Съществуващите програми също трябва да бъдат насочени към подкрепа на мерките в агроекологията и късите вериги за доставка, и по-специално подкрепа, изразяваща се в:

  • образователни и консултантски услуги за трансформация, директни продажби и агроекология;
  • научни изследвания и иновации за нуждите на производителите в къси вериги и в агроекологията;
  • промени в законодателство в областта на храните - за малките фермери - както и изискванията относно етикетирането;
  • достъп до финансиране за създаване на необходимите структури (втори стълб на ОСП);
  • цялостна политика в областта на храните, за каквато ЕИСК се застъпва от години.

Сигурността на доставките на храни е често използван аргумент против агроекологията. Във връзка с това ЕИСК се позовава на скорошно изследване, публикувано от Института за устойчиво развитие и международни отношения, което показва, че е възможно да се изхрани цялото европейско население до 2050 г. чрез постепенна агроекологична трансформация, включваща животновъдството и растениевъдството - с цел намаляване на въглеродните емисии до минимум.

Европейската парламентарна служба за научни изследвания вече подчерта, че през 2015 г. 15% от фермерите са продали половината от продукцията си чрез къси вериги за доставка, а проучване на Евробарометър за 2016 г. отбелязва, че четирима от петима европейски граждани смятат, че "засилването на ролята на земеделските производители във веригата за доставки на храни “ е важна.