Роля на жените в селското стопанство

Около 30% от фермите в ЕС са управлявани от жени към 2016 г. по  данни на Евростат и това е знак, че броят на жените в селското стопанство нараства бавно, но устойчиво през последните години. Нарастването обаче не е повсеместно и ситуацията в отделните държави членки на Съюза е много различна. Докато в Литва и Латвия почти половината ферми се управляват от жени, във Финландия, Малта, Германия, Дания и Холандия делът не надхвърля 10%. България се намира по средата на класацията (25%), но под средната стойност за ЕС от 28%

Ситуацията се определя като проблем най-вече предвид трудностите да бъдат привлечени следващи поколения фермери въпреки повече от три десетилетия европейско подпомагане на млади производители. Секторът от години е доминиран от по-възрастни производители, особено що се отнася до жените. Според текущите данни само 4,9% от тях са до 35-годишна възраст, а близо 40% са над 65 години (докато при мъжете  този процент е 27,6).

Статия "Роля на жените в селското стопанство"

Автор: Тихомира Трифонова

----------------------------

Публикация на Агенция Стратегма ООД в рамките на кампания „Бъдещите лидери в селското стопанство“. Публикацията отразява единствено мнението на автора и Европейската комисия не отговаря за съдържанието на информацията. 

© Всички права запазени. Позоваването на източника е задължително!