информационни материали

Списание "Как ЕС променя селските райони"

Брой 3 на Списание "Как ЕС променя селските райони" (.pdf) е посветен на бъдещото развитие на селските райони в Европа, адаптиране на селскостопанската политика към стратегията Европа 2020, новите селско-градски взаимоотношения и стратегиите за интегрирано местно развитие и приоритети.

Роля на жените в селското стопанство

Около 30% от фермите в ЕС са управлявани от жени към 2016 г. по  данни на Евростат и това е знак, че броят на жените в селското стопанство нараства бавно, но устойчиво през последните години. Нарастването обаче не е повсеместно и ситуацията в отделните държави членки на Съюза е много различна. Докато в Литва и Латвия почти половината ферми се управляват от жени, във Финландия, Малта, Германия, Дания и Холандия делът не надхвърля 10%. България се намира по средата на класацията (25%), но под средната стойност за ЕС от 28%

Информационен щанд на "Бъдещите лидери в селското стопанство" участва на изложението АГРА 2019

Информационната кампания "Бъдещите лидери в селското стопанство" взе участие в 28-то ежегодно изложение Международна селскостопанска изложба АГРА 2019, което се проведе от 20 до 24 февруари в Международен панаир Пловдив.  

Брой 3: „Модерното земеделие в Европа“

Брой 3: „Модерно земеделие в Европа“ (.pdf) е посветен на ползите от цифровизацията за фермерите и оползотворяване на техния потенциал.

Очаквайте последния брой от поредицата - Брой 4: „Запознайте се с модерния фермер“, посветен на истории на успеха на млади фермери през месец април.

Списание "Как ЕС променя селските райони"

Брой 2 на Списание "Как ЕС променя селските райони" (.pdf) е  посветен на промените, настъпили в българските селски райони в резултат на прилагането на Общата селскостопанска политика, положителните промени, съпътстващи създаването на МИГ, ефектът от ангажирането на oбщностите и мобилизацията на заинтересованите страни, готовността за съвместни действия (декември 2018, Коледен брой с календар)

Въздействие на „зелена икономика“ върху българските селски райони

Зелената икономика се определя като икономика, която повишава благосъстоянието на хората, намалява неравенствата в дългосрочен план и не излага бъдещите поколения на екологичен риск и недостиг. Процесът на изграждането й включва преминаване към нисковъглеродни икономически дейности.

Брой 2: „Близки срещи“

Брой 2 „Близки срещи“ (.pdf) от поредицата "Модерният фермер" е посветен на полезните за здравето био-храни и природосъобразното им отглеждане.

Очаквайте следващия брой от поредицата през януари 2019 г.

Брой 1: "Рурбаниста: градското земеделие"

Първият брой от информационната поредица „Модерният фермер“ е посветен на градското земеделие. „Рурбаниста“ ще ви разкаже какво представлява то; защо общините и международните организации го подкрепят; какви са неговите предимства и с какви особености на градовете трябва да бъде съобразено. В броя ще намерите и примери за градски ферми от следващо поколение и представяне на проекта, който бележи нова ера в градското стопанство.

Резултати и изводи от приложението на подхода ЛИДЕР в българските селски райони

Статията „Резултати и изводи от приложението на подхода ЛИДЕР в българските селски райони“ разглежда подхода за водено от общността местно развитие, наречен ЛИДЕР по френската си абревиатура и поставя неговото прилагане в западноевропейските държави и в българските селски райони в сравнителна перспектива. Новите принципи за развитие на селските райони, въведени от подхода ЛИДЕР и постигнатите до момента резултати са представени през откритията на анализаторите на практиката в Западна Европа, където е налице по-продължителна история и натрупан опит.