Аналитични статии

  • „Резултати и изводи от приложението на подхода ЛИДЕР в българските селски райони“ (юли 2018);
  • „Въздействие на „зелена икономика“ върху българските селски райони“ (ноември 2018);
  • “Роля на жените в селското стопанство“ (февруари 2019).

Роля на жените в селското стопанство

Около 30% от фермите в ЕС са управлявани от жени към 2016 г. по  данни на Евростат и това е знак, че броят на жените в селското стопанство нараства бавно, но устойчиво през последните години. Нарастването обаче не е повсеместно и ситуацията в отделните държави членки на Съюза е много различна. Докато в Литва и Латвия почти половината ферми се управляват от жени, във Финландия, Малта, Германия, Дания и Холандия делът не надхвърля 10%. България се намира по средата на класацията (25%), но под средната стойност за ЕС от 28%

Въздействие на „зелена икономика“ върху българските селски райони

Зелената икономика се определя като икономика, която повишава благосъстоянието на хората, намалява неравенствата в дългосрочен план и не излага бъдещите поколения на екологичен риск и недостиг. Процесът на изграждането й включва преминаване към нисковъглеродни икономически дейности.

Резултати и изводи от приложението на подхода ЛИДЕР в българските селски райони

Статията „Резултати и изводи от приложението на подхода ЛИДЕР в българските селски райони“ разглежда подхода за водено от общността местно развитие, наречен ЛИДЕР по френската си абревиатура и поставя неговото прилагане в западноевропейските държави и в българските селски райони в сравнителна перспектива. Новите принципи за развитие на селските райони, въведени от подхода ЛИДЕР и постигнатите до момента резултати са представени през откритията на анализаторите на практиката в Западна Европа, където е налице по-продължителна история и натрупан опит.